ਕੈਨਡੀਅਨ ਸਟੂਡਟਸ ਫੌਰ ਸਿਸਬਲ ਡਗ ਪੌਿਲਸੀ ਵੱ ਲ ਨੌ ਜਵਾਨ ਕੈਨਡੀਅਨ ਵ​ ਾਸਤੇ ਕ​ ੈਨਾਿਬਸ ਿਸਿਖਆ ​ਮੁਿਹੰ ਮ ​ੁਰੂ


ਟੋਰੰ ਟ,ੋ ਟੈਰੀਓ. ਅਕਤੂਬਰ 17, 2020: ਕੈਨਡੀਅਨ ਸਟੂਡਟਸ ਫੌਰ ਸਿਸਬਲ ਡਗ ਪੌਿਲਸੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵੱ ਲ ਨੌ ਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਨਾਿਬਸ ਿਸਿਖਆ ਪੋਗ ਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਹੈਲਥ ਕੈਨਡਾ ਦੇ ‘ਸਬਸਟਸ ਯੂਜ਼ ਐਡਂ ਐਿਡਕਨ ਪੋਗ ਰਾਮ’
(ਐਸ.ਯ.ੂ ਏ.ਪੀ) ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੰ ੂ $428, 535 ਦੀ ਪਾ ਪਤੀ ਹੋਈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਿਵਚ ਨਵ ਪੋਗ ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹ ਉਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ

17-25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌ ਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਸਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਾ ਜੈਕਟ 2018 ਿਵੱ ਚ ਬਣੀ “ਸਿਸਬਲ ਕੈਨਾਿਬਸ ਐਜੁਕੇਨ: ਏ ਟੂਲ-ਿਕਟ ਫੌਰ ਐਜੁਕੇਿਟੰ ਗ ਯੂਥ” ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤ ਬਾਦ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ੂ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਪੋਗ ਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਟੂਲ-ਿਕਟ ਨੰ ੂ ਵਰਕਾਪ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨਟ ਰਾਹ ਹਰ ਨੌ ਜਵਾਨ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਅੱ ਜ ਤਕ ਇਸ ਟੂਲ-ਿਕਟ ਨੰ ੂ ਇੰ ਟਰਨਟ ਤ 2000 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰ ੂ ਮਾਿਪਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ, ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹ।ੈ

ਕੈਨਡੀਅਨ ਕੈਨਾਿਬਸ ਸਰਵੇ (2019) ਤ ਪਤਾ ਲੱ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 16-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਕੈਨਾਿਬਸ ਦੀ ਵਰਤ 25 ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱ ੁਗਣੀ ਸੀ। ਕੈਨਾਿਬਸ ਨੰ ੂ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਿਤਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਿਜਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੱ ੁਦੇ ਚਰਚਾ
ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਪਮ ਾਿਣਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪੋਗ ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਇਹ ਕਦਰੀ ਪਾ ਜੈਕਟ, ਨੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਨਵ ਅਤੇ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕੈਨਾਿਬਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱ ਖਦਾ ਹ।ੈ ਪੋਗ ਰਾਮ ਨੰ ੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਿਕ ਹਰ ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਿਜਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਦ ਕੈਨਾਿਬਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰ ੂਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮ ਵੀ ਕਈ ਨੌ ਜਵਾਨ ਕੈਨਾਿਬਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੈਨਾਿਬਸ ਨੰ ੂ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਿਤਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਦਰੀ ਪਾ ਜੈਕਟ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸਿਖਆ ਨੰ ੂ ਕਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾ ਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਿ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਹਰ ਨੌ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਿਜਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।

ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਨੰ ੂ ਅਸਰਦਾਰ ਿਸਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰ ੂ ਿਖਆਲ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੰ ੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵ।ੇ 17-25 ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਪਾ ਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇ ਹੈ:

  • ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਦੀਸਿਸਬਲਕੈਨਾਿਬਸਐਜੁਕੇਨਟੂਲ-ਿਕਟਦੀਪਹੰੁਚਅਤੇਵੰਡ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪੋਗ ਰਾਮ ਰਾਹ ਅਸ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਚ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਾਵ ਿਵੱਚਟੂਲ-ਿਕਟਨੰੂਵੰਡਸਕੀਏਤਿਕਉਹਨਭਾਈਚਾਿਰਆਂਤੱਕਪਹੰੁਚਕਰ ਸਕੀਏ, ਿਜਹਨ ਤੱ ਕ ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਹ ਪਹੰ ੁਚਦੇ।
  • ਰਾਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਡਾਇਲੌ ਗ ਦਾ ਪਬ ੰ ਧ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਰਾਹ ਔਨਲਾਇਨ ਵਰਕਾਪ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਇਸ ਿਵਚ ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੀਡਰ (17-25 ਸਾਲ) ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰ ੂ ਖਾਸ ਮਹੱ ਤਵ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਤ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਉਮਰ ਨੰ ੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱ ਲ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ।
  • ਇਸ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ ਨੰ ੂ ਨੌ ਜਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਨਵ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਟੂਲ-ਿਕਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ ਹੋਰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਸੋਲ ਮੀਿਡਆ, ਅਖਬਾਰ, ਹਾਰਮ ਿਰਡਕਨ ਯੋਜਨਾਵ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਨੌ ਜਵਾਨ, ਉਹਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ ਲੱ ਭ ਸਕਣ। “ਅਸ ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ ਿਕ ਸਾਨੰ ੂ ਇਹ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਨੌ ਜਵਾਨ ਿਵੱ ਚ ਕੈਨਾਿਬਸ ਿਸਿਖਆ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਕੰ ਮ ਨੌ ਜਵਾਨ ਵਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਲਈਹ।ੈ”ਇਹਕਿਹਣਾਹੈਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਦੇਪਧ ਾਨਕੀਰਾਲੰਡਨ-ਨਡਉਦਾ। ਉਹਨ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਦਰੀ ਪਾ ਜੈਕਟ ਪਿਹਲੇ ਕੰ ਮ ਨੰ ੂ ਅੱ ਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ ਨੌ ਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੰ ੂ ਹੋਰ ਕਾਿਬਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਿਆਂ ਤੇ ਗੱ ਲ-ਬਾਤ ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ੂ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹ, ਸਾਡੇ Patreon​
  • ਪੇਜ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ। ਅਸ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ। ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਇੱ ਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨ ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਿਕ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਪਰਖੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਮੱ ੁਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੰ ੁਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰ ੂ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇ ਤੇ 20 ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵ ਹਨ ਜੋ ਨੌ ਜਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇੱ ਕ ਰਾਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਾਰਮ ਿਰਡਕਨ ਯੋਜਨਾਵ, ਅਤੇ ਪਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰ ੂ ਲੋਕਲ, ਕਦਰੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਪਚ ਿਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਸ.ਯ.ੂ ਏ.ਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਹੈਲਥਕੈਨਡਾਦਾਐਸ.ਯੂ.ਏ.ਪੀਪੋਗ ਰਾਮਲੋਕਲ,ਸੂਬਾ-ਸਰਕਾਰ,ਸਮਾਿਜਕਅਤੇਨਾਨ-ਪੌਿਫਟ ਸੰਸਥਾਵ,ਅਤੇਿਵਅਕਤੀਗਤਪੋਗ ਰਾਮਨੰੂਗਟਰਾਹਆਰਿਥਕਸਿਹਯੋਗਿਦੰਦਾਹੈਜੋਿਕਨੇ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਸਿਲਆਂ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨ। ਇਹ ਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ਉਹਨ ਪੋਗ ਰਾਮ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਖੇ ਜਾ ਚੱ ੁਕੇ ਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਹਾਰਮ ਿਰਡਕਨ ਯੋਜਨਾਵ ਅਤੇ ਟੀ ਟਮਟ ਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਿਹਰ, ਸੂਬੇ, ਜ ਕੈਨਡਾ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਜਵ ਓਪੀਓਇਡ, ਸਾਇਕੋਡੇਿਲਕ, ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਕੈਨਾਿਬਸ, ਰਾਬ, ਿਨਕੋਿਟਨ ਅਤੇ ਤੰ ਬਾਕੂ ਆਿਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿਹਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

加拿大合理毒品政策学生组织发起了针对年轻加拿大人的全国大麻教育运动


为了巩固2018年《明智的大麻教育:青年教育资源包》活动的成功,该合作项目将通过举办教育研讨会,启动在线教育资源,提升资源包的传播,并将其翻译成除英语和法语之外的多种语言从而促进更多加拿大人使用该资源。迄今为止,该资源包已被下载了超过2000次,并分发了超过1000份英语或法语的印刷品给父母、教育工作者、其他利益相关群体和青少年。

《2019年加拿大大麻调查》报告显示,使用大麻的16至24岁的群体超过25岁及以上年龄人群的两倍。大麻被合法化的两年多时间里,各类有关的公众健康事件层出不穷,因此,针对大麻来大力推动相关证据资源的公开,开展各类倡议活动和教育项目日益紧迫。该合作项目将结合当前毒品教育的最新研究成果,在全国范围内专项开展对大麻使用的教育活动,以确保加拿大的青少年、年轻人以及他们的家人能够使用各种资源和信息,来为他们的健康做出负责任的决定。鉴于那些有关禁用大麻的法令并不能阻止年轻人的继续使用,加上大麻合法化已有两年时间了,该全国性项目决定将根据不断的毒品教育研究成果,把毒品教育活动扩展开来,确保加拿大的年轻一代掌握正确的资源来为自己的健康做出负责任的决定。

CSSDP认为针对大麻的最有效的青年教育应该是优先集中于聆听青年人的心声。 面对17至25岁的青年群体,该项目将:

通过网络和印刷品,以及除英语和法语以外的其他语种,继续提升CSSDP“明智的大麻教育资源包”在全国的使用范围,尤其推广到那些经常忽视毒品教育的社区;
组织和推动全国性的讨论活动,该讨论活动主要采取在线研讨会的形式,集中让那些团队领袖们(17至25岁)来协助研讨会的开展,以确保在整个过程中提升青年的思想观念和行动方向;
扩展并建立与资源包相关的知识延伸活动,包括宣传小册子,社交媒体资讯,降低危害的物品,以及面向青年、家庭和教育者的专用网站资源。 

“我们非常感激能有这样一个难得的机会,通过启发和教育的倡议活动,从而推动对青年的大麻教育。” CSSDP主席Kira London-Nadeau说道。 “通过之前我们大量的努力,这个全国性项目将赋予年轻人更大的力量和更多的机会,就事实依据来展开大讨论。这对于全国各地的年轻人而言迫在眉睫。”

如果您想支持CSSDP,请访问我们的Patreon。

关于加拿大学生明智对待毒品政策组织 (CSSDP)

加拿大学生明智对待毒品政策组织 是一个由青少年和学生组成的全国性基层网络,她高度关注加拿大的毒品政策对个人和社区的负面影响。CSSDP认为社会中的毒品滥用首先引发的是身心健康和人权的问题,而不单单是刑事犯罪案件,并主张采取恰当和基于证据的对策从而减少并防止滥用毒品对青少年造成的伤害。 CSSDP目前除了全国理事会以外,还在加拿大全国各地运营着20个由青年人牵头组织的分会。他们致力于提高人们对减少毒品危害的重视,支持循证立法,并推动地方、国家和国际等不同层面的毒品政策改革。

关于药物使用和成瘾项目 (SUAP)

加拿大卫生部的“药物使用和成瘾项目”为各级别的政府、主导社区、非营利组织,以及个人(仅提供小额资助)提供资助和捐赠,以应对加拿大的药品滥用和禁药使用引发的问题。 通过加拿大各个社区、地区及国家层面的共同参与,资金广泛用于基于证据的预防药品滥用的措施创新,和降低禁药危害和治疗措施的创新。这些措施针对一系列的精神活性物质,包括类鸦片药物,兴奋剂,大麻,酒精,尼古丁和烟草。

安大略省多伦多市 2020年17月:加拿大学生明智对待毒品政策组织(“ CSSDP”)兴奋地宣布,该组织启动了一项由青年人主导的、为期两年的全国大麻教育项目。 通过加拿大卫生部的药物使用和成瘾项目(SUAP)支持,CSSDP将在两年的时间内使用该笔专项资金开展一系列教育项目,以及旨在推动与17-25岁的青年人就大麻的使用展开明智的,与年龄相符的,并基于证据支持的对话活动。

为了巩固2018年《明智的大麻教育:青年教育资源包》活动的成功,该合作项目将通过举办教育研讨会,启动在线教育资源,提升资源包的传播,并将其翻译成除英语和法语之外的多种语言从而促进更多加拿大人使用该资源。迄今为止,该资源包已被下载了超过2000次,并分发了超过1000份英语或法语的印刷品给父母、教育工作者、其他利益相关群体和青少年。 

《2019年加拿大大麻调查》报告显示,使用大麻的16至24岁的群体超过25岁及以上年龄人群的两倍。大麻被合法化的两年多时间里,各类有关的公众健康事件层出不穷,因此,针对大麻来大力推动相关证据资源的公开,开展各类倡议活动和教育项目日益紧迫。该合作项目将结合当前毒品教育的最新研究成果,在全国范围内专项开展对大麻使用的教育活动,以确保加拿大的青少年、年轻人以及他们的家人能够使用各种资源和信息,来为他们的健康做出负责任的决定。鉴于那些有关禁用大麻的法令并不能阻止年轻人的继续使用,加上大麻合法化已有两年时间了,该全国性项目决定将根据不断的毒品教育研究成果,把毒品教育活动扩展开来,确保加拿大的年轻一代掌握正确的资源来为自己的健康做出负责任的决定。

CSSDP认为针对大麻的最有效的青年教育应该是优先集中于聆听青年人的心声。 面对17至25岁的青年群体,该项目将:

  • 通过网络和印刷品,以及除英语和法语以外的其他语种,继续提升CSSDP“明智的大麻教育资源包”在全国的使用范围,尤其推广到那些经常忽视毒品教育的社区;
  • 组织和推动全国性的讨论活动,该讨论活动主要采取在线研讨会的形式,集中让那些团队领袖们(17至25岁)来协助研讨会的开展,以确保在整个过程中提升青年的思想观念和行动方向;
  • 扩展并建立与资源包相关的知识延伸活动,包括宣传小册子,社交媒体资讯,降低危害的物品,以及面向青年、家庭和教育者的专用网站资源。

“我们非常感激能有这样一个难得的机会,通过启发和教育的倡议活动,从而推动对青年的大麻教育。” CSSDP主席Kira London-Nadeau说道。 “通过之前我们大量的努力,这个全国性项目将赋予年轻人更大的力量和更多的机会,就事实依据来展开大讨论。这对于全国各地的年轻人而言迫在眉睫。”

如果您想支持CSSDP,请访问我们的Patreon。 

关于加拿大学生明智对待毒品政策组织 (CSSDP) 

加拿大学生明智对待毒品政策组织 是一个由青少年和学生组成的全国性基层网络,她高度关注加拿大的毒品政策对个人和社区的负面影响。CSSDP认为社会中的毒品滥用首先引发的是身心健康和人权的问题,而不单单是刑事犯罪案件,并主张采取恰当和基于证据的对策从而减少并防止滥用毒品对青少年造成的伤害。 CSSDP目前除了全国理事会以外,还在加拿大全国各地运营着20个由青年人牵头组织的分会。他们致力于提高人们对减少毒品危害的重视,支持循证立法,并推动地方、国家和国际等不同层面的毒品政策改革。

关于药物使用和成瘾项目 (SUAP)  

加拿大卫生部的“药物使用和成瘾项目”为各级别的政府、主导社区、非营利组织,以及个人(仅提供小额资助)提供资助和捐赠,以应对加拿大的药品滥用和禁药使用引发的问题。 通过加拿大各个社区、地区及国家层面的共同参与,资金广泛用于基于证据的预防药品滥用的措施创新,和降低禁药危害和治疗措施的创新。这些措施针对一系列的精神活性物质,包括类鸦片药物,兴奋剂,大麻,酒精,尼古丁和烟草。

La Asociación de Estudiantes canadienses por una política sensata de drogas (CSSDP) lanza una campaña educativa sobre el cannabis centrada en jóvenes canadienses.


Toronto, Ontario. Noviembre, 2020​. ​La asociación de estudiantes canadienses por una política sensata de drogas​ (CSSDP) tiene el gusto de anunciar el lanzamiento de su nueva campaña educativa sobre el cannabis. Subvencionada por el programa de prevención de consumo de sustancias y adicciones de ​Health Canada​ (​Health Canada’s Substance Use and Addiction Program) (“SUAP”),​ este proyecto de la CSSDP implementará, en los próximos dos años, una serie de programas e iniciativas dirigidos a promover conversaciones sensatas sobre el cannabis, basadas en evidencias, y apropiadas para jóvenes canadienses de 17 a 25 años.

Basado en el exitoso material educativo “Una educación cannábica sensata: Manual Educativo para la juventud” publicado en 2018, este proyecto realizará una serie de talleres educativos, construirá nuevas herramientas digitales para educar a los jóvenes y buscará hacer llegar este manual a la mayor cantidad de jóvenes canadienses, a través de su traducción a múltiples idiomas más allá de inglés y francés además de una estrategia de difusión nacional. Al día de hoy, este Manual ha sido descargado más de 2,000 veces y más de 1000 copias físicas han sido distribuidas a padres, jóvenes, educadores y otras partes interesadas.

La encuesta canadiense sobre el cannabis del 2019 reporta que el índice de uso de cannabis entre los jóvenes de 16 a 24 años es mayor al doble del índice de los adultos mayores de 25. Tras dos años de la legalización, y con la diversidad de problemas de salud pública que enfrentamos, estamos atravesando un momento esencial para apoyar la construcción de recursos, iniciativas y programas de educación sobre el cannabis basados en evidencias. Este proyecto de envergadura nacional se centrará en la impartición de educación cannábica en consonancia con la creciente investigación en educación sobre las drogas, asegurándose de que tanto los jóvenes canadienses como sus redes de apoyo tengan acceso a una variedad de herramientas e información que les permita tomar decisiones informadas sobre su salud.

En CSSDP creemos que, para ser efectiva, la educación sobre cannabis para la juventud debe priorizar la voz de los jóvenes como eje central. Este proyecto, dirigido a jóvenes de 17 a 25 años, tiene los siguientes objetivos:

● Aumentar el alcance y la distribución del Manual Educativo del CSSDP, tanto en su versión electrónica como en su versión física, traduciéndolo a otros lenguajes además de inglés y francés, para llegar a comunidades que quedan frecuentemente excluidas de los esfuerzos nacionales de educación sobre drogas.

● Organizar y facilitar un diálogo nacional a partir de talleres virtuales impartidos en todo Canadá.

● Extender y construir sobre las actividades de transferencia de conocimientos relacionadas con el Manual, incluyendo folletos informativos, contenidos en redes sociales y una página de internet con recursos educativos para jóvenes, familias y educadores.

“Estamos agradecidos por esta oportunidad excepcional de avanzar la educación sobre el cannabis a través de una iniciativa educativa diseñada por y para la juventud” dijo Kira London-Nadeau,

presidente de la CSSDP. “Este proyecto nacional continúa expandiendo nuestros esfuerzos para empoderar a la juventud y crear oportunidades de discusiones basadas en evidencias, urgentemente necesarias para los jóvenes de todo el país.”

Para apoyar a CSSDP, por favor visita nuestro ​Patreon​.
Sobre la Asociación de estudiantes canadienses por una política de drogas sensata (​Canadian Students for Sensible Drug Policy)​

La Asociación de estudiantes canadienses por una política sensata de drogas (CSSDP) es una red nacional de jóvenes y estudiantes preocupados por el impacto negativo que las políticas de drogas tienen sobre nuestros individuos y nuestras comunidades. CSSDP considera que el consumo problemático de sustancias en la sociedad debe ser tratado desde las perspectivas de la salud y los derechos humanos en vez de ser tratado como un asunto de justicia criminal. En CSSDP abogamos por respuestas apropiadas y basadas en evidencias que reduzcan y prevengan el daño causado por el consumo de drogas. ​CSSDP tiene 20 capítulos a través de Canadá además de una Junta directiva nacional, y trabaja para concientizar y facilitar el acceso a las estrategias de reducción de daños, apoyar legislación basada en evidencias y promover reformas en las políticas de drogas a nivel local, nacional e internacional.

Sobre el programa de prevención de consumo de sustancias y adicciones (SUAP)

El programa de prevención de consumo de sustancias y adicciones de ​Health Canada (SUAP) proporciona financiamiento y subvenciones a otros niveles de gobierno, organizaciones comunitarias y organismos sin fines de lucro, además de financiar a individuos (a través de micro-subvenciones) para responder a los problemas de consumo de drogas y sustancias en Canadá. Estos financiamientos apoyan a un amplio rango de iniciativas innovadoras basadas en evidencias que giran alrededor de la prevención del uso problemático de sustancias, la reducción de daños e iniciativas de tratamiento a través de Canadá a niveles comunitarios, regionales y nacionales. Estas iniciativas incluyen diversas sustancias psicoactivas, entre ellas los opioides, los estimulantes, el cannabis, el alcohol, la nicotina y el tabaco.

Étudiant.es Canadien.nes pour les Politiques Eclairées sur les Substances Psychoactives lance la Campagne éducative centrée sur les jeunes au Canada


TORONTO, ON. Novembre, 17th, 2020: ​Étudiantes Canadiennes pur les Politiques Éclairées sur les Substances Psychoactives ​(ÉCPÉSP) est heureux d’annoncer le lancement d’un programme d’éducation sur le cannabis de deux ans mené par des jeunes au Canada. Une subvention de 428 535 $ octroyée par le Programme sur la consommation de substances et la toxicomanie (PCST) de Santé Canada, permettra à ÉCPÉSP de mettre en œuvre une série de programmes et d’initiatives visant à promouvoir des conversations sur le cannabis qui sont sensées, adaptées à l’âge et fondées sur des données probantes avec les jeunes Canadien.es âgés de 17 à 25 ans.

Ce projet de collaboration s’appuiera sur le succès de l’initiative ​Éducation sur le cannabis : une référence pour l’éducation des jeunes (« référence ») en organisant des ateliers éducatifs, en lançant des outils éducatifs numériques et en rendant la référence aussi accessible que possible à toustes les Canadien.nes en augmentant sa diffusion et en la traduisant en plusieurs langues, au-delà de l’anglais et du français. À ce jour, la référence a été téléchargée plus de 2 000 fois et plus de 1 000 copies papier en anglais et en français ont été distribuées aux parents, aux éducateurs.trices, aux autres parties prenantes et aux jeunes.

Le sondage canadien sur le cannabis (2019) indique que la consommation de cannabis chez les jeunes de 16 à 24 ans est plus de deux fois supérieure à celle des 25 ans et plus. Étant donné que la légalisation date déjà de deux ans et que diverses questions de santé publique restent au premier plan, il est essentiel de soutenir des ressources, des initiatives et des programmes fondés sur les données probantes en matière de cannabis. Ce projet national se

La subvention de 428 535 $ du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances de Santé Canada permettra à la ​ÉCPÉSP de mettre en œuvre une série de programmes et d’initiatives sur une période de deux ans. Ce programme sera conçu pour promouvoir des conversations sensées, adaptées à l’âge et fondées sur des données probantes avec les jeunes Canadiens âgés de 17 à 25 ans au sujet du cannabis.

concentrera sur l’éducation en matière de cannabis, conformément à la recherche croissante sur l’éducation en matière de drogues, et veillera à ce que les jeunes et les jeunes adultes canadien.nes, ainsi que les personnes qui les soutiennent, aient accès à une variété d’outils et d’informations pour prendre des décisions responsables concernant leur santé.

ÉCPÉSP estime que l’éducation la plus efficace en matière de cannabis pour les jeunes donne la priorité et se centre sur la voix des jeunes. Ciblant les jeunes de 17 à 25 ans, ce projet vise à:

● Accroître la portée et la distribution de la référence d’ÉCPÉSP pour l’éducation sur le cannabis au Canada, à la fois en ligne et en version papier, ainsi que dans d’autres langues, outre l’anglais et le français, afin d’atteindre les communautés souvent laissées de côté dans les efforts d’éducation sur la drogue ;

● Organiser et faciliter un dialogue national axé sur des ateliers en ligne dans tout le Canada, notamment en centrant le rôle des pairs leaders (âgés de 17 à 25 ans) pour aider à l’animation des ateliers et veiller à ce que les points de vue et les approches des jeunes soient mis en valeur tout au long du processus ;

● Étendre et développer les activités de transfert de connaissances liées à la référence, y compris des brochures, du matériel pour les médias sociaux, du matériel sur la réduction des méfaits et un site web accessible et dédié aux jeunes, aux familles et aux éducateurs.

“Nous sommes reconnaissant.es d’avoir cette occasion exceptionnelle de faire progresser l’éducation sur le cannabis pour les jeunes, avec des initiatives éducatives qui sont pour et par les jeunes”, a affirmé Kira London-Nadeau, présidente d’ÉCPÉSP. “Ce projet national s’appuie sur nos efforts antérieurs pour donner aux jeunes les moyens d’agir et de créer des possibilités de discussions fondées sur les données probantes, ce qui est toujours indispensable pour les jeunes à travers le pays.”

Si vous souhaitez soutenir ÉCPÉSP, veuillez visiter ​notre Patreon​.

À propos Étudiantes Canadien.nes pur les Politiques Éclairées sur les Substances Psychoactives​ ​(ÉCPÉSP)

Étudiantes Canadiennes pur les Politiques Éclairées sur les Substances Psychoactives (ÉCPÉSP) est un réseau national de jeunes et d’étudiant.es qui se soucient de l’impact négatif de nos politiques en matière de drogue sur les individus et les communautés. ÉCPÉSPconsidère que la consommation problématique de drogues dans la société est avant tout une question de santé et de droits humains plutôt qu’une question du domaine criminel et préconise des réponses appropriées, fondées sur les données probantes, pour réduire et

prévenir les méfaits associés à la consommation de drogues. ÉCPÉSP dirige actuellement 20 sections locales dirigées par des jeunes à travers le Canada, en plus d’un conseil d’administration national, et s’efforce d’accroître l’accès et la sensibilisation à la réduction des méfaits, de soutenir une législation fondée sur la science et de promouvoir la réforme des politiques en matière de drogue aux niveaux local, national et international.

À propos du programme sur la consommation de substances et la toxicomanie (PCST)

Le Programme sur la consommation de substances et la toxicomanie de Santé Canada offre des subventions et des contributions à d’autres ordres de gouvernement, à des organismes communautaires et sans but lucratif, ainsi qu’à des particuliers (microsubventions seulement), pour répondre aux problèmes de toxicomanie et de consommation de substances au Canada. Le financement soutient un large éventail d’initiatives de prévention, de réduction des méfaits et de traitement de la consommation problématique de substances, fondées sur des données probantes et novatrices, dans tout le Canada, aux niveaux communautaire, régional et national. Les initiatives ciblent un éventail de substances psychoactives, notamment les opioïdes, les stimulants, le cannabis, l’alcool, la nicotine et le tabac.

Canadian Students for Sensible Drug Policy Launches National Cannabis Educational Campaign Focused on Young Canadians


TORONTO, ON. November 17 2020: ​Canadian Students for Sensible Drug Policy (“CSSDP”) is proud to announce the launch of a two-year youth-led Canadian cannabis education program. The grant of $ 428,535 from Health Canada’s Substance Use and Addiction Program (“SUAP”) will allow CSSDP to implement a series of programs and initiatives over a two-year period. This programming will be designed to promote sensible, age-appropriate, and evidence-informed conversations with Canadian youth aged 17-25 about cannabis.

This collaborative project will build off the success of the 2018 ​Sensible Cannabis Education: A Toolkit for Educating Youth (“Toolkit”​) by hosting educational workshops, launching digital education tools, and making the toolkit as accessible as possible to all Canadians by increasing dissemination and translating it into multiple languages. To date, the Toolkit has been downloaded over 2,000 times with over 1,000 hard copies in English and French distributed to parents, educators, community stakeholders, and youth.

“We are grateful to have this exceptional opportunity to advance cannabis education for young people, with educational initiatives that are for youth and by youth,” said Kira London-Nadeau, Chair of CSSDP. “This national project builds on our previous efforts to empower young people and create opportunities for evidence-based discussions, which is still critically needed for young people across the country.”

The Canadian Cannabis Survey (2019) reports that cannabis use among young people 16 to 24 years old is over twice the rate of those 25 and over. Given that we are two years into legalization, and a variety of public health issues remain at the forefront, it is a pivotal time to support evidence-informed resources, initiatives and programming on cannabis. This national project will focus on the delivery of cannabis education in line with growing research on drug education and ensure that Canadian youth and young adults, and the people who support them, have access to a variety of tools and information to make responsible decisions about their health. Pr​ohibition did not prevent young people from using cannabis. We are now two years into legalization, and our intent is to ensure that Canadian youth are equipped with the right tools to make responsible decisions about their health.

CSSDP believes the most effective youth cannabis education prioritizes and centralizes young people’s voices. Targeting youth ages 17-25, this project will:

  • Increase reach and distribution of CSSDP’s Sensible Cannabis Education Toolkit in Canada, both online and in print, as well as in additional languages, in addition to English and French, to reach communities often left out of drug education efforts;
  • Organize and facilitate a national dialogue which focuses on online workshops across Canada, including centering the role of peer leaders (aged 17-25) to assist with the facilitation of workshops and ensure youth perspectives and approaches are uplifted throughout the process; and
  • Extend and build on knowledge transfer activities related to the Toolkit, including brochures, social media materials, harm reduction materials and an accessible, dedicated website resource for youth, families, and educators.

If you would like to support CSSDP, please visit our ​Patreon​.

About Canadian Students for Sensible Drug Policy (CSSDP)

Canadian Students for Sensible Drug Policy is a grassroots national network of youth and students who are concerned about the negative impact our drug policies have on individuals and communities. CSSDP considers problematic drug use in society primarily a health and human rights issue rather than a criminal justice issue, and advocates for appropriate, evidence-based responses to reduce and prevent harm from drug use. CSSDP currently runs 20 local youth-run chapters across Canada, in addition to a national Board of Directors, and is working to increase access and awareness of harm reduction, support evidence-based legislation, and promote drug policy reform on local, national and international levels. For more information, visit us at cssdp.org​, follow us on ​Twitter​, ​Instagram​ & ​Facebook​.

About Substance Use and Addiction Program (SUAP)

Health Canada’s Substance Use and Addictions Program provides grants and contributions funding to other levels of government, community-led and not-for-profit organizations, as well as individuals (micro-grant funding only), to respond to drug and substance use issues in Canada. Funding supports a wide range of evidence-informed and innovative problematic substance use prevention, harm reduction and treatment initiatives across Canada at the community, regional and national levels. Initiatives target a range of psychoactive substances, including opioids, stimulants, cannabis, alcohol, nicotine and tobacco.